ORTAOKUL

SAYFAYI
YAZDIR
EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Okulun eğitim programı üç farklı akademik alanda (Fen Bilimleri-Matematik, Dil-Sosyal Bilimler, Sanat-Spor) ders konusuna göre düzenlenmiş bilgi ve beceriye duyulan gereksinim etrafında inşa edilmiştir.

Okulumuzda geleneksel değil, “İlerlemeci” yaklaşım esas alınmıştır. Uzman ve dinamik branş öğretmeni kadrosuyla öğrenciyi merkeze alan, öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor gelişimlerini proje, etkinlik ve sosyal aktivite tabanlı eğitim sistemi ile destekleyerek öğrenmeye ve gelişime katkı sağlayan, bir dünya insanı yetiştirmeyi hedefleyen eğitim programımızda;

  • Öğrenme Stilleri Modeli
  • Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı
  • Çoklu Zekâ Yaklaşımı
  • Beyin Temelli Öğrenme
  • İlerlemeci Yaklaşım

modelleri birbirine entegre halde uygulanarak, çocuklarımızın araştırmacı ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi, eğitimi ve öğrenmeyi sevdirmeyi amaçlıyoruz.

EĞİTİM PROGRAMIMIZIN DAYANAĞI

Okulumuzda geleneksel değil, “İlerlemeci” yaklaşım esas alınmıştır.

İlerlemeci Anlayışın Temel İlkeleri

1) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır: Bu anlayışa göre çocuk bir bütündür. Çocuğun tüm özellikleri, yaşantıları ve becerileri bütün olarak değerlendirilir. Eğitim sistemi de çocuğu merkeze alan bir mantıkta olmalıdır. Eğitim programı çocukların ilgi, kapasite ve özelliklerine uygun şekilde planlanır.

2) Öğretimde problem çözme yöntemi esas alınmalıdır: İlerlemeci anlayışta, bilgi etkileşim içinde aktif olarak kazandırılır. Bilgiyi alırken de öğrencilerin ilgilerine göre yöntemler belirlenir. Bilginin aktarımı ve kalıcı olmasında da problem çözme yöntemi kullanılır. Problem çözmek için de öğrenciler eski bilgilerini kritik düşünme becerileri ile geliştirirler.

3) Okul, yaşama hazırlık değil yaşamın kendisi olmalıdır: Okulun öğrencileri hayata hazırladığı söyleminin aksine ilerlemeci anlayış, okulun temel işlevlerinden birinin öğrencileri hayata hazırlamak değil hayatı tamamen okulun içine taşımaktır. Bunun için de hayatta karşılaşılacak durumlara okullarda yer verilir.

4) Öğretmenin görevi yönetmek değil, rehberlik etmek olmalıdır: Geleneksel anlayıştaki öğretmeni tek otorite olarak gören bakış açısı ilerlemeci anlayışta yerini öğretmenin rehberliğine bırakır. Öğretmen, kendi bilgi ve birikimini öğrencinin faydasına açmakla beraber öğrenciler kendi ihtiyaçları ve ilgileri doğrultusunda öğretmenden faydalanabilir ve yardım isteyebilir. Merkezde yer alan öğrenci olur.

5) Okul, öğrencileri yarıştırmaktan çok işbirliğine yöneltmelidir: Doğası gereği sosyal bir varlık olan insan, ilerlemeci anlayışa göre işbirliği yaparak öğretime katıldığında daha mutlu ve daha başarılı olacaktır. Yarışmacı bir sistem ise bunu sunmaktan uzaktır. Uygar bir yaşamın gereği de grup yaşantılarının eğitime içkin hale getirilmelidir.

6) Demokratik eğitim ortamı oluşturulmalıdır: Eğitimin ortamının demokratik olması, ilerlemeyi sağlayacağı için ilerlemeci anlayış demokratik eğitim ortamını destekler. Gelişmek için eğitimde bu demokratik ortam desteklenir ve öğrencilerin fikirlerini serbestçe dile getirmelerine, kendilerine yönetmelerine, faaliyetlerini arkadaşlarıyla birlikte planlamasına izin verilir.

Eğitim programımızın amaçları;

Akademik olarak başarılı,
Araştırmacı,
Yaratıcı,
Paylaşımcı,
Sanatsal ve sportif becerileri gelişmiş,
Yabancı dili yetkin bir şekilde kullanabilen,
Sosyal, psikolojik, bedensel, sanatsal, bilimsel yönden yetkin bireyler yetiştirmektir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ: BECERİ ODAKLI İNGİLİZCE

Sınırların gittikçe kalktığı çağımızda dünya insanlarıyla iletişim kurmanın gerekliliklerinden biri de yabancı dil bilmektir. Öğrencilerimize yabancı dili, dil bilgisi odaklı olmak yerine beceri odaklı bir sistem ile öğretmeyi hedefleriz. Okulumuzda anasınıfından ilköğretim 8. sınıfa kadar İngilizce eğitimi yoğun bir şekilde verilmektedir. Öğrencilerimizin mezun olduklarında yabancı dili akıcı bir şekilde konuşabilmeleri, günlük hayatta kullanabilmeleri en temel hedeflerimizdendir.

Öğrencilerimiz yaşamda kullanmaya yönelik iletişim odaklı eğitim modeli (Communicative Approach) ile İngilizceyi keyifli bir şekilde yaşayarak, tecrübe ederek, deneyimleyerek öğrenir.

Ders içi etkinliklerde öğrenciler kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklamakta ve yabancı dili farklı bir ortamda kullanmakta ayrıca dili deneme-yanılma hata yapma hatadan doğruyu bulma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Yabancı dil eğitimimiz belirli periyotlarla yapılan ölçümler sonucunda belirlenen seviye gruplarında (Kur Sistemi) gerçekleşir.

Zengin teknolojik donanımlı dil sınıflarında dersler işlenir.

TEKNOLOJİ VE LABORATUAR DESTEKLİ AKADEMİK EĞİTİM

Bilim merkezi, Bilgisayar laboratuarı, Fen laboratuarı, Matematik laboratuarlarında öğrencilerimiz dersleri deneyimleyerek öğrenme fırsatını bulur.

Matematik ve Fen derslerinde gözlem, araştırma-sorgulama, problem çözme yeteneklerini geliştirme, bilgiyi kalıcı olarak öğrenme olanağı bulurlar.

YETENEK VE İLGİ ODAKLI SOSYAL KULÜPLER

Okulumuzda sadece akademik alanda değil, Yetenek Kulüpleri ile sanatsal, sportif, kültürel alanda da birey yetiştirilir. Öğrencilerimiz ortaokul eğitimleri boyunca yetenek kulüplerinden yararlanabilirler. Yetenek kulüpleri, öğrencinin kişilik özelliklerini oluşturmak, ilgisini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmek açısından önem taşımaktadır. Çünkü yetenek kulüpleri; öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlar, kendine güven duygusunu arttırır, düzenli çalışma alışkanlığı kazandırır, etkin zaman yönetimi yapmalarını sağlar, bedensel-zihinsel ve kültürel anlamda gelişimlerini hızlandırır.

TEOG EĞİTİMİ

Ortaokulumuzda öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemenin esas alındığı TEOG’a ayrı bir önem verilmektedir. Bu nedenle TEOG çalışmaları uygun zamanlarda 5. sınıftan itibaren başlamakta, 7. ve 8. Sınıfta TEOG ağırlıklı eğitim uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz her açıdan tam donanımlı olarak merkezi ortak sınavlara hazırlanmaktadırlar.

Uzman rehberlik servisimizce TEOG sistemini tanıtan seminerler, TEOG deneme sınavları, Heyecan kontrolü seminerleri, Motivasyon seminerleri, Sınav kaygısı semineri, Başarı seminerleri, Sınav sürecinde ve sınava yaklaşırken dikkat edilmesi gereken hususlar konulu seminerler düzenlenerek, sınavlarda maksimum başarı hedeflenir.

Okulumuz; okul yönetimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, Öğrenci Koçu, Sınıf Danışmanı, Ölçme ve Değerlendirme Birimi ve alanında uzman öğretmen kadrosu arasında iş birliği yaparak titiz, planlı ve özverili bir şekilde TEOG kapsamında çalışmalarını yürütmektedirler.

Bilgikent Okulları’nda eğitim yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

BİZ SİZİ ARAYALIM

BİZ SİZİ ARAYALIM

Lütfen formu doldurun. Yetkili personelimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.